Kurumsal

Kurumsal

Kurumsal Yapımız

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KanunHükmünde Kararname’nin 58. maddesine 315 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 3. fıkra uyarınca, Bakanlar Kurulu, 21/08/1988 tarih ve 19906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28/07/1988 tarih ve 88/13196 sayılı kararı ile TPAO’ya; Türkiye’nin petrol ihtiyacının karşılanmasına katkı da bulunmak, uluslararası ticaret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyetlerde bulunmasını temin etmek ve yurt dışı petrol ameliyeleri ve ticaretini, icabında kuracağı bir şirket vasıtasıyla yürütmek amacıyla yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet gösterecek bir şirket kurma izni vermiştir.

Bakanlar Kurulu’nun verdiği bu yetkiye dayanılarak, TPAO Yönetim Kurulunca TPIC’in kurulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirketimiz; Jersey mevzuatı çerçevesinde 07.12.1988 tarihinde kurulmuştur. TPIC; sondaj, kuyu tamamlama, saha geliştirme, petrol sahası yüzey tesisleri, taşıma, rafineri, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti ve petrol dağıtımını içeren bütün değer zincirinde faaliyet göstermek amacını taşımaktadır.

TPIC, güvenilir, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, değişime açık, pazar odaklı, girişimci, uzun vadeli ve alışılagelmiş sınırların dışında çok boyutlu düşünebilen, yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için çalışan, işbirliğine açık ve katılımcı profile sahip bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir Şirket olmayı hedeflemektedir ve Irak, Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Ekvator, Kolombiya ve Venezuella petrol saha hizmetleri ve petrol ticareti faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Şirket Profili

Turkish Petroleum International Company (TPIC), 1988 yılında petrol endüstrisinin bütün değer zincirinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı bir şirket olarak kurulmuştur.

Temel faaliyet alanlarımız:

  • Petrol Sahası Hizmetleri
  • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti
  • Denizcilik Yakıtları
  • Depolama

TPIC, TPAO’nun bilgisini ve tecrübelerini uluslararası piyasalarda kullanmakta ve dünya çapında ulusal petrol şirketleri ve özel şirketler ile yeni ortaklıklar kurmaktadır.

TPIC, petrol endüstrisinin bütün alanlarında sondaj, petrol sahası geliştirme, taşıma, rafinaj, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti ve pazarlaması alanlarında faaliyet göstermektedir. Akdeniz, Ortadoğu ve Hazar Bölgesi’nde oldukça aktif ve güvenilir bir şirket olarak çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir. Günümüzde, ülkemiz dahil olmak üzere, Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Irak, KKTC,Venezuella ve Kolombiya’da faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Şirketimiz, 2006 yılında TP Petrol Dağıtım Şirketi Ltd.’ni kurarak aktif biçimde akaryakıt dağıtım sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır. Buna ilave olarak gemilere yakıt ikmali (Bunkering) konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir.

TPIC, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz altyapısını (yüzey tesisleri, boruhatları, rafineriler) inşa eden TPAO’nun bilgisini ve tecrübelerini uluslararası piyasalarda kullanmakta ve jeofizik hizmetleri (2B ve 3B veri toplama, proses ve yorum), petrol sahası hizmetleri (sondaj, kuyu tamamlama), petrol sahası yüzey tesisleri, boruhatları, petrol/gaz pompalama istasyonları, rafineri (inşaat, geliştirme, modernleştirme, bakım ve onarım) projelerinde müteahhitlik hizmetleri vermektedir. Ham petrol/petrol ürünleri ticareti faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

TPIC; Kazakistan, Suriye, Irak ve Türkiye’de petrol sahası hizmetlerini (sondaj, kuyu tamamlama, çimentolama, wireline) ve ham petrol ve petrol ürünleri ticareti faaliyetlerini sürdürmektedir.